Rozpoczynamy Nowy Rok Korzyści z Toyota Bank


Duet lokat

Załóż dwie lokaty w Toyota Bank, poleć znajomemu i zyskaj nawet 600 złotych


Komunikat


Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w Promocji.


PARTNER AKCJI:   

Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 93.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Promocja pod hasłem "Zarabiaj z duetem korzyści" składająca się z: Akcji "Duet Lokat" oraz Akcji "Polecaj i zarabiaj" trwa od 15.02.2017 roku do 8.03.2017 roku. Uczestnikami Akcji "Duet Lokat" oraz Akcji "Polecaj i zarabiaj" mogą być osoby, które spełniają jeden z poniższych wymogów: • posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku - w rozumieniu Regulaminu Promocji), • nie posiadają i nie posiadały w okresie od 1.01.2016 roku do dnia 14.02.2017 roku Konta Jedynego w Banku (Nowi Klienci Banku - w rozumieniu Regulaminu Promocji)

Uczestnikami Akcji "Duet Lokat" nie mogą być: • pracownicy Partnera; • osoby, które w okresie od 1.01.2016 do dnia 14.02.2017 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego;

Aby skorzystać z Akcji "Duet Lokat" i otrzymać Premię (140 zł dla Nowego Klienta Banku lub 70 zł dla Obecnego Klienta Banku), należy spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji, w tym m.in.: • zarejestrować się w Akcji • założyć lokaty: Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) i utrzymać je przez co najmniej przez 90 dni od daty ich założenia; • Utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii;

Dodatkowo Obecny Klient Banku przez co najmniej 30 dni, licząc od daty założenia ww. lokat, powinien utrzymać zwiększone o kwotę min. 10 000 zł saldo wszystkich depozytów posiadanych w Banku na dzień 14.02.2017 roku. Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość Premii w Akcji "Duet Lokat".

Aby skorzystać z Akcji "Polecaj i zarabiaj" i otrzymać Premię dodatkową w wysokości 50 zł Uczestnik Polecający, musi spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji, w tym m.in.: • wziąć udział w Akcji "Duet Lokat" oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii, • wygenerować w Aplikacji Kod polecający oraz przekazać go Uczestnikowi Poleconemu.

Premia dodatkowa zostanie wypłacona Uczestnikowi Polecającemu pod warunkiem, że Kod zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez Poleconego wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w Akcji "Duet Lokat" oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii zgodnie z Regulaminem Promocji. Maksymalna wartość Premii dodatkowej może wynieść 250 zł.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Copyright © Agora SA